log in

Aktualności i ogłoszenia

Aktualności

Poszukujemy wykonawcy Koncepcji kierunków rozwoju przestrzennego Subregionu

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Sporządzenie koncepcji kierunków rozwoju przestrzennego Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego – II postępowanie.

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle informuje,
że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle przy ul. G. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, na stronie internetowej http://przetargi.kedzierzynkozle.pl/ oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

Sporządzenie koncepcji kierunków rozwoju przestrzennego Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego – II postępowanie.

Prace są częścią projektu pn. „Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 w Konkursie dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych ogłoszonym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Poprzez Kędzierzyńsko-Kozielski Subregionalny Obszar Funkcjonalny (KKSOF) należy rozumieć teren obejmujący swoim zasięgiem następujące jednostki samorządu terytorialnego: gminy: Kędzierzyn-Koźle, Reńska Wieś, Cisek, Bierawa, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Ujazd, Leśnica, Strzelce Opolskie, Zawadzkie, Jemielnica oraz powiaty: strzelecki (obejmujący gminy: Ujazd, Leśnica, Strzelce Opolskie, Zawadzkie, Jemielnica) i kędzierzyńsko-kozielski.

Szczegółowe dane znajdują się w SIWZ opublikowanej na stronie http://przetargi.kedzierzynkozle.pl/

Miejsce i termin składania ofert:
Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle,
ul. G. Piramowicza 32/pok. 417, III p, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, 
do 25 września 2014 roku, godz. 12:00

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w Wydziale Zamówień Publicznych o godz. 12:15

Pełna treść ogłoszenia

Przetarg na szkolenia specjalistyczne dla pracowników JST Subregionu

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Organizację oraz przeprowadzenie cyklu szkoleń specjalistycznych dla pracowników 13 urzędów partnerskich jst. Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego – IV postępowanie.

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle informuje,
że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle przy ul. G. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, na stronie internetowej http://przetargi.kedzierzynkozle.pl/ oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

Organizację oraz przeprowadzenie cyklu szkoleń specjalistycznych dla pracowników 13 urzędów partnerskich jst. Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego – IV postępowanie.

Szkolenia są częścią projektu pn. „Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 w Konkursie dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych ogłoszonym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Poprzez Kędzierzyńsko-Kozielski Subregionalny Obszar Funkcjonalny (KKSOF) należy rozumieć teren obejmujący swoim zasięgiem następujące jednostki samorządu terytorialnego: gminy: Kędzierzyn-Koźle, Reńska Wieś, Cisek, Bierawa, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Ujazd, Leśnica, Strzelce Opolskie, Zawadzkie, Jemielnica oraz powiaty: strzelecki (obejmujący gminy: Ujazd, Leśnica, Strzelce Opolskie, Zawadzkie, Jemielnica) i kędzierzyńsko-kozielski.

Szczegółowe dane znajdują się w SIWZ opublikowanej na stronie http://przetargi.kedzierzynkozle.pl/

Miejsce i termin składania ofert:
Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle,
ul. G. Piramowicza 32/pok. 417, III p, 47-200 Kędzierzyn-Koźle,
do 22 września 2014 roku, godz. 12:00

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w Wydziale Zamówień Publicznych o godz. 12:15

Pełna treść ogłoszenia

Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd i Nadleśnictwa Kędzierzyn – etap II

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020

Nr umowy o dofinansowanie: RPOP.05.01.00-16-0015/17-00

Informacje ogólne:

  • 3 partnerów: Gmina Kędzierzyn-Koźle – lider, Gmina Ujazd, PGL LP Nadleśnictwo Kędzierzyn
  • całkowita wartość projektu: 6 249 393,64 PLN
  • wartość dofinansowania 3 984 550,42PLN
  • co stanowi: 63,76 %
  • planowany okres realizacji: 16.10.2017r. – 31.12.2019r.

Zakres projektu:

 

Partner

Zadanie

1.

Gmina Kędzierzyn-Koźle – lider projektu

Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z przebudową i budową ciągów pieszo-rowerowych na Plantach Miejskich w Koźlu,

Ochrona_różnorodności_Park_w_Koźlu.pdf

Opracowanie projektowe zieleni oraz inwentaryzacja przyrodnicza w tym ornitologiczna;

Wykonanie nasadzeń na Plantach Miejskich w Koźlu;

Opracowanie i wydanie publikacji dotyczącej bioróżnorodności zabytkowego parku w Koźlu;

2.

Gmina Ujazd

Inwentaryzacja drzewostanu oraz przyrodnicza;

Wycinka sanitarna i niezbędne prace pielęgnacyjne drzewostanu parku w otoczeniu ruin Zamku Biskupów Wrocławskich w Ujeździe;

3.

Nadleśnictwo Kędzierzyn

Działania edukacyjno-informacyjne. 

4.

Gmina Kędzierzyn-Koźle i Gmina Ujazd, Nadleśnictwo Kędzierzyn

Kampanię edukacyjno-informacyjna wraz z utworzeniem interaktywnej ścieżki edukacyjnej oraz promocję.

Lusia_i_Maks_poznaj_przyrodę_gminy_Kędzierzyn-Koźle.pdf

Poznajemy_przyrodę_gminy_Ujazd.pdf

Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd i Nadleśnictwa Kędzierzyn

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020

Nr umowy o dofinansowanie: RPOP.05.01.00-16-0016/16-00

Informacje ogólne:

  • 3 partnerów: Gmina Kędzierzyn-Koźle – lider, Gmina Ujazd, PGL LP Nadleśnictwo Kędzierzyn
  • całkowita wartość projektu: 3 000 000,00 PLN
  • wartość dofinansowania po aneksie: 2 189 700,00 PLN
  • co stanowi: 72,99 %
  • planowany okres realizacji: 18.11.2016r. – 31.12.2019r.

Zakres projektu:

 

Partner

Zadanie

 

1.

Gmina Kędzierzyn-Koźle – lider projektu

Utworzenie centrum ochrony bioróżnorodności na terenie nieczynnego lodowiska na os. Azoty;

 

Przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej i opracowanie planu ochrony na potrzeby utworzenia użytku ekologicznego "Stara Odra".

2.

Gmina Ujazd

Odbudowa zdegradowanego stawu wiejskiego w Starym Ujeździe; Zagospodarowanie parku miejskiego w Ujeździe

 

3.

Gmina Kędzierzyn-Koźle i Gmina Ujazd

Przygotowanie wspólnej kampanii edukacyjno-informacyjnej.

 

4.

Nadleśnictwo Kędzierzyn

Budowa, rozbudowa, modernizacja i doposażenie istniejących obiektów oraz infrastruktury leśnego ośrodka edukacyjnego Stampnica.

 

Działania informacyjno-promocyjne, nadzór inwestorski, nadzór autorski, wykonanie SWI i PFU

 

Posłuchaj audycji radiowych:

Audycja 1:

Audycja 2:

Audycja 3:

Audycja 4:

Audycja 5:

 

"Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013