log in

Realizowane projekty

Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd i Nadleśnictwa Kędzierzyn

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020

Nr umowy o dofinansowanie: RPOP.05.01.00-16-0016/16-00

Informacje ogólne:

  • 3 partnerów: Gmina Kędzierzyn-Koźle – lider, Gmina Ujazd, PGL LP Nadleśnictwo Kędzierzyn
  • całkowita wartość projektu: 3 000 000,00 PLN
  • wartość dofinansowania po aneksie: 2 189 700,00 PLN
  • co stanowi: 72,99 %
  • planowany okres realizacji: 18.11.2016r. – 31.12.2019r.

Zakres projektu:

 

Partner

Zadanie

 

1.

Gmina Kędzierzyn-Koźle – lider projektu

Utworzenie centrum ochrony bioróżnorodności na terenie nieczynnego lodowiska na os. Azoty;

 

Przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej i opracowanie planu ochrony na potrzeby utworzenia użytku ekologicznego "Stara Odra".

2.

Gmina Ujazd

Odbudowa zdegradowanego stawu wiejskiego w Starym Ujeździe; Zagospodarowanie parku miejskiego w Ujeździe

 

3.

Gmina Kędzierzyn-Koźle i Gmina Ujazd

Przygotowanie wspólnej kampanii edukacyjno-informacyjnej.

 

4.

Nadleśnictwo Kędzierzyn

Budowa, rozbudowa, modernizacja i doposażenie istniejących obiektów oraz infrastruktury leśnego ośrodka edukacyjnego Stampnica.

 

Działania informacyjno-promocyjne, nadzór inwestorski, nadzór autorski, wykonanie SWI i PFU

 

Posłuchaj audycji radiowych:

Audycja 1:

Audycja 2:

Audycja 3:

Audycja 4:

Audycja 5:

 

"Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013