log in

Realizowane projekty

Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd i Nadleśnictwa Kędzierzyn – etap II

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020

Nr umowy o dofinansowanie: RPOP.05.01.00-16-0015/17-00

Informacje ogólne:

  • 3 partnerów: Gmina Kędzierzyn-Koźle – lider, Gmina Ujazd, PGL LP Nadleśnictwo Kędzierzyn
  • całkowita wartość projektu: 6 249 393,64 PLN
  • wartość dofinansowania 3 984 550,42PLN
  • co stanowi: 63,76 %
  • planowany okres realizacji: 16.10.2017r. – 31.12.2019r.

Zakres projektu:

 

Partner

Zadanie

1.

Gmina Kędzierzyn-Koźle – lider projektu

Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z przebudową i budową ciągów pieszo-rowerowych na Plantach Miejskich w Koźlu,

Opracowanie projektowe zieleni oraz inwentaryzacja przyrodnicza w tym ornitologiczna;

Wykonanie nasadzeń na Plantach Miejskich w Koźlu;

Opracowanie i wydanie publikacji dotyczącej bioróżnorodności zabytkowego parku w Koźlu;

2.

Gmina Ujazd

Inwentaryzacja drzewostanu oraz przyrodnicza;

Wycinka sanitarna i niezbędne prace pielęgnacyjne drzewostanu parku w otoczeniu ruin Zamku Biskupów Wrocławskich w Ujeździe;

3.

Nadleśnictwo Kędzierzyn

Działania edukacyjno-informacyjne. 

4.

Gmina Kędzierzyn-Koźle i Gmina Ujazd, Nadleśnictwo Kędzierzyn

Kampanię edukacyjno-informacyjna wraz z utworzeniem interaktywnej ścieżki edukacyjnej oraz promocję.

"Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013