log in

Konsultacje społeczne Dokumentów Strategicznych

Pierwszy etap konsultacji społecznych w Subregionie Kędzierzyńsko-Kozielskim za nami.

W dniach 16-23 października 2014 roku przeprowadzono we wszystkich gminach Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego (KKSOF) spotkania konsultacyjne przygotowywanych dokumentów strategicznych:

  • Strategii Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego do roku 2020 oraz
  • Programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na lata 2014-2020.

Celem otwartych spotkań konsultacyjnych było zebranie opinii mieszkańców subregionu, przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów publicznych w sprawie projektów ww. dokumentów. Bezpośrednia forma konsultacji cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców - zgromadziły one łącznie 219 osób (najwięcej zainteresowanych odnotowano w Polskiej Cerekwi, Jemielnicy i Reńskiej Wsi). Spotkania prowadzili eksperci ze Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER, które jest wykonawcą powstających dokumentów. W pierwszej części zaprezentowano najważniejsze fakty na temat Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, istotę podejścia zintegrowanego w zarządzaniu rozwojem, a także misję, wizję, cele strategiczne oraz tzw. projekty zintegrowane, wpisane w konsultowane opracowania. Omówiono także możliwe formy wdrażania przedsięwzięć, uwzględniające propozycje wysunięte na zebraniach prowadzonych na wcześniejszym etapie tworzenia dokumentów, przy szerokim udziale przedstawicieli samorządów lokalnych. Dalsza część spotkań konsultacyjnych przybrała charakter swobodnej dyskusji. Obecni zainteresowani mogli wyrazić swoją opinię co do omawianych projektów dokumentów oraz zgłaszać swoje sugestie odnośnie zaproponowanych zintegrowanych przedsięwzięć terytorialnych. Na pytania zebranych odpowiadali również uczestniczący w spotkaniach pracownicy Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle – lidera projektu, w ramach którego powstają konsultowane dokumenty.

Przebieg prowadzonych konsultacji społecznych zostanie opisany w raporcie, zaś zebrane spostrzeżenia po przeanalizowaniu uwzględnione w pracach nad ostatecznym kształtem dokumentów. Przed nami jeszcze konsultacje eksperckie z udziałem przedstawicieli sektora nauki, biznesu, administracji i organizacji pozarządowych. Wszyscy mieszkańcy, którzy nie mieli okazji uczestniczyć w spotkaniach konsultacyjnych mogą wciąż składać swoje uwagi do wyżej wymienionych dokumentów udostępnionych na stronie www.subregionkk.pl za pomocą znajdującego się tam formularza.

Na Państwa uwagi czekamy do 16 listopada 2014 roku.

 

Konsultacje społeczne

"Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013