log in

Aktualności i ogłoszenia

Walne Zgromadzenie

W dniu 24 maja 2022r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

Podczas walnego zgromadzenia między innymi jednogłośnie przyjęto absolutorium dla zarządu za 2020 rok oraz zatwierdzono sprawozdanie finansowe i sprawozdanie zarządu za 2021r.

"Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013