log in

Aktualności i ogłoszenia

Uwaga mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu subregionu kędzierzyńsko-strzeleckiego!

W związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach poddziałania 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych RPO WO 2014-2020 Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki – Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 we współpracy z Siecią Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie opolskim zapraszają na:

 

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców w zakresie inwestycji w infrastrukturę i wyposażenie obiektów umożliwiających świadczenie usług w lokalnej społeczności na rzecz osób niesamodzielnych, w tym działania wspierające integrację rodzin.

 

Spotkanie odbędzie się 7 lipca 2016 r. o godz. 10:00 w Opolu w sali konferencyjnej Opolskiego Centrum Gospodarki w Opolu, ul. Krakowska 38 (IIIp.). Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie pod numerem: 77 40 33 669. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Kwota alokacji na nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych RPO WO 2014-2020 pochodząca ze środków EFRR wynosi 75 000 000,00 PLN. Z czego dla SUBREGIONU KĘDZIERZYŃSKO-STRZELECKIEGO - 12 705 969,80 PLN

Termin naboru wniosków: od 2016-07-11 do 2016-07-18

Przedmiot konkursu, w tym typy projektów podlegających dofinansowaniu:

Wsparcie dla infrastruktury w ramach poddziałania 10.1.2 polega w szczególności na: adaptacji, remoncie lub przebudowie lokalu lub budynku, budowie, rozbudowie lub nadbudowie budynku.

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla poddziałania 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych RPO WO 2014-2020 tj.:

Inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie obiektów umożliwiających świadczenie usług w lokalnej społeczności1 na rzecz osób niesamodzielnych, w tym działania wspierające integrację rodzin, w zakresie:

  1. usług opiekuńczych/asystenckich świadczonych w ramach dziennego domu opieki,
  2. usług opiekuńczych/asystenckich świadczonych całodobowo w ramach domu pomocy społecznej, innej placówki zapewniającej całodobową opiekę,
  3. usług opiekuńczych/asystenckich świadczonych w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej jako element uzupełniający kompleksowego projektu.

Typy beneficjentów:

dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, zgodnie z definicją w załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego.

Szczegółowe warunki konkursu:

  1. Maksymalna kwota dofinansowania projektu - 7,5 mln PLN.
  2. Minimalna kwota dofinansowania projektu - 500 tys. PLN.
  3. Wnioskodawca może złożyć w ramach konkursu tylko jeden wniosek. Złożenie większej liczby wniosków w konkursie będzie skutkowało odrzuceniem kolejnych wniosków złożonych przez Wnioskodawcę. Równocześnie Wnioskodawca nie może być partnerem w innym projekcie/ innych projektach złożonym/złożonych w ramach danego konkursu.
  4. Wsparciem mogą zostać objęte wyłącznie podmioty realizujące projekt w subregionach oraz w Aglomeracji Opolskiej.

 

Szerzej:

http://rpo.opolskie.pl/?p=16870

"Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013