log in

Aktualności i ogłoszenia

Stowarzyszenie Kędzierzyńsko-Strzelecki Subregionalny Obszar Funkcjonalny uzyskało wpis do KRS

30 maja 2016 roku Stowarzyszenie Kędzierzyńsko-Strzelecki Subregionalny Obszar Funkcjonalny uzyskało wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000617757. Dzięki temu nasza organizacja może rozpocząć działalność, dla której została powołana.

Skupiające łącznie 13 jednostek samorządu terytorialnego stowarzyszenie ma na celu wspieranie i rozwijanie idei samorządu terytorialnego oraz dążenie do rozwoju społeczno-gospodarczego tworzących je jednostek samorządu terytorialnego poprzez:

 1. wspólne planowanie rozwoju - uzgadnianie i rozstrzyganie zagadnień rozwojowych,
 2. promowanie partnerskiego modelu współpracy jednostek samorządu terytorialnego
 3. innych podmiotów,
 4. integrację działań zmierzających do zrównoważonego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego,
 5. podejmowanie wspólnych inicjatyw gospodarczych i społecznych oraz realizację wspólnych przedsięwzięć prorozwojowych, mających na celu zrównoważony, wszechstronny rozwój subregionu,
 6. pozyskiwanie środków finansowych na realizację przedsięwzięć prorozwojowych
 7. wspólną realizację projektów,
 8. wymianę informacji i doświadczeń w zakresie wykonywanych zadań własnych Stowarzyszonych jednostek samorządu terytorialnego,
 9. administrowanie wspólną infrastrukturą i pozostałym posiadanym majątkiem,
 10. promocję i działalność informacyjną,
 11. współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania,
 12. inne działania realizujące cele statutowe.

"Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013