log in

Aktualności i ogłoszenia

Jakie pieniądze dla subregionu

30 listopada w Kędzierzyńsko-Kozielskim Inkubatorze Przedsiębiorczości odbyło się spotkanie przedstawicieli gmin i powiatów tworzących subregion kędzierzyńsko-kozielski w sprawie algorytmu podziału środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 dla subregionów.

Spotkanie było podzielone na dwie części. Podczas pierwszej dyskutowano o powołaniu stowarzyszenia samorządowego, jego statucie i organizacji. Prezydent miasta Kędzierzyn-Koźle Sabina Nowosielska przedstawiła harmonogram prac na dokumentem, zaproponowała sposób wnoszenia uwag oraz termin kolejnego spotkania. Zdecydowano także o poziomie dofinansowania projektów subregionalnych, określając go na 75 proc. Ta istotna sprawa
ma wpływ na ilość dostępnych środków, gdyż od wysokości dofinansowania uzależniona jest potencjalna liczba zgłoszonych projektów (im większe dofinansowanie, tym mniej środków
na realizację projektów).

Druga część odbyła się przy udziale wicemarszałka województwa opolskiego Antoniego Konopki oraz Jacka Partyki i Tomasza Hanzla - zastępców dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego.

Pan Hanzel zaprezentował zgromadzonym propozycje algorytmu podziału środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
dla subregionów (nyskiego, brzeskiego, kędzierzyńsko-kozielskiego oraz subregionu Kluczbork-Namysłów-Olesno). Zgodnie z propozycją w ramach poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych subregion kędzierzyńsko-kozielski otrzyma 40 005 549,36 złotych, zaś w ramach poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych subregion może liczyć na 7 863 498,65 zł. Kwoty te zostały podzielone między subregiony według dwóch kryteriów: I. liczba ludności ogółem i II. emisja powierzchniowa ogółem (PM10 + PM2,5 + B(a)P). Ponadto w ramach poddziałania 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych, przeznaczonego dla małych i średnich przedsiębiorstw przeznaczono kwotę 12 967 512,29 złotych.

Dyrektor Hanzel przypomniał także, iż na inwestycje wynikające z gminnych programów rewitalizacji Kędzierzyn-Koźle liczyć może na 14 716 136,69 złotych. Potwierdził również kwotę 8 mln euro przeznaczoną na uzbrojenie terenów inwestycyjnych subregionu.

Następnie głos zabrał Artur Maruszczak, zastępca prezydenta miasta Kędzierzyn-Koźle
ds. gospodarki przestrzennej i inwestycyjno-remontowych. Odniósł się do kryteriów podziału środków związanych ze strategiami niskoemisyjnymi oraz efektywnością energetyczną wskazując, iż powinny one zostać zmienione z liczby ludności na gęstość zaludnienia oraz doprecyzowane pod kątem rodzaju emisji powierzchniowej. Ta wypowiedź została uzupełniona prezentacją, którą omówił Dariusz Kantor, pełnomocnik prezydenta miasta
ds. subregionu kędzierzyńsko-kozielskiego. Argumentował, iż zgodnie z zapisami Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej, najbardziej narażone na negatywne wpływy zanieczyszczeń powietrza są obszary charakteryzujące się intensywną zabudową z niewielkim udziałem terenów zielonych, dużą gęstością zaludnienia oraz wysokim natężeniem ruchu komunikacyjnego, czyli tereny miejskie. Średnia gęstość zaludnienia subregionu kędzierzyńsko-kozielskiego wynosi 135 osób na km2, co plasuje go na pierwszym miejscu
w województwie.

Powyższe argumenty zostały przyjęte przez marszałka Konopkę, który zaproponował dalszą dyskusję na ten temat podczas posiedzenia zarządu województwa opolskiego. Jednocześnie marszałek docenił zaawansowanie prac subregionu i przygotowanie do nowej perspektywy finansowej.

W trakcie spotkania przedstawiciele poszczególnych gmin i powiatów zadawali dyrektorom DKPO pytania na temat przyszłych konkursów i szczegółów aplikowania o środki finansowe.

"Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013