log in

Aktualności i ogłoszenia

Konsultacje publiczne Komisji Europejskiej na temat obywatelstwa Unii Europejskiej

Komisja chce zebrać opinie obywateli oraz doświadczenia w sprawach dotyczących obywatelstwa UE oraz wspólnych wartości unijnych, w kontekście działań mających na celu ochronę i wzmocnienie praw obywatelskich UE oraz uczynienia życia obywateli UE łatwiejszym podczas wykonywania tych praw.

Komisja chce uzyskać lepszy wgląd w doświadczenia obywateli UE w sytuacjach transgranicznych i zebrać pomysły obywateli UE na temat tego, co można zrobić, aby uprościć korzystanie z ich praw. Ponadto Komisja chce uzyskać poglądy obywateli UE na temat wspólnych wartości UE, takich jak niedyskryminacja, włączenie oraz szacunek dla różnorodności, a także w jaki sposób te wartości mogą być dalej promowane.

Badanie można wypełnić on-line we wszystkich językach urzędowych do 7 grudnia 2015 r. poprzez stronę:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EUCitizenship

Zgodnie z prośbą Komisji zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w w/w publicznych konsultacjach oraz do dalszego rozsyłania informacji nt. przedmiotowych konsultacji.

"Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013