log in

Aktualności i ogłoszenia

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zaakceptowało sprawozdanie końcowe z realizacji projektu

2 listopada 2015 roku Partnerstwo Gmin i Powiatów Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z sukcesem zakończyło i rozliczyło z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju projekt pn. Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego. Celem naszych prac było mi.in wzmocnienie funkcji miejskich oraz rozbudowa powiązań funkcjonalnych między Kędzierzynem-Koźlem i jego otoczeniem, a także przygotowanie dokumentacji dla projektów, które mają być finansowane ze środków funduszy strukturalnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.

Zapraszamy do zapoznania się z efektami prac Subregionu w zakładkach niniejszej strony internetowej.

Wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektu bardzo dziękujemy!

"Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013